پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم
در راستای افزایش توانمندی سازمانی در مقابل خواست‌های مراجعه‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و همکاران گرامی از طریق ارج نهادن به توانایی های انسانی و استفاده صحیح از تجربه، اندیشه و عقاید آنها، از مخاطبین، ارگان‌های هم‌هدف و همچنین همکاران محترم درخواست می‌گردد تا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود ما را در انجام امور جاری و تحقق خلاقانه وظایف سازمانی یاری رسانند.
ماهیانه از میان پیشنهادها یا انتقادات سازنده در راستای اهداف سازمانی، به یک پیشنهاد یا انتقاد برتر پس از تصویب در کمیته تخصصی ارزیابان پاداش نقدی تعلق خواهد گرفت.

پیگیری فرم های ارسال شده