به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۱ شهریور ۱۳۹۶۰۴ : ۵۷ : ۴۰۰۶ : ۲۹ : ۰۹۱۳ : ۰۷ : ۰۳۱۹ : ۴۴ : ۲۲۲۰ : ۰۲ : ۰۷۰۰ : ۲۱ : ۳۳
پنج شنبه۲ شهریور ۱۳۹۶۰۴ : ۵۸ : ۴۴۰۶ : ۲۹ : ۵۵۱۳ : ۰۶ : ۴۷۱۹ : ۴۳ : ۰۴۲۰ : ۰۰ : ۴۷۰۰ : ۲۱ : ۲۵
جمعه۳ شهریور ۱۳۹۶۰۴ : ۵۹ : ۴۷۰۶ : ۳۰ : ۴۱۱۳ : ۰۶ : ۳۱۱۹ : ۴۱ : ۴۵۱۹ : ۵۹ : ۲۶۰۰ : ۲۱ : ۱۷
شنبه۴ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۰۰ : ۵۰۰۶ : ۳۱ : ۲۸۱۳ : ۰۶ : ۱۴۱۹ : ۴۰ : ۲۶۱۹ : ۵۸ : ۰۴۰۰ : ۲۱ : ۰۹
یکشنبه۵ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۰۱ : ۵۳۰۶ : ۳۲ : ۱۴۱۳ : ۰۵ : ۵۷۱۹ : ۳۹ : ۰۵۱۹ : ۵۶ : ۴۱۰۰ : ۲۱ : ۰۰
دوشنبه۶ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۰۲ : ۵۵۰۶ : ۳۳ : ۰۰۱۳ : ۰۵ : ۳۹۱۹ : ۳۷ : ۴۴۱۹ : ۵۵ : ۱۸۰۰ : ۲۰ : ۵۰
سه شنبه۷ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۰۳ : ۵۷۰۶ : ۳۳ : ۴۶۱۳ : ۰۵ : ۲۲۱۹ : ۳۶ : ۲۳۱۹ : ۵۳ : ۵۵۰۰ : ۲۰ : ۴۰
چهارشنبه۸ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۰۴ : ۵۸۰۶ : ۳۴ : ۳۱۱۳ : ۰۵ : ۰۳۱۹ : ۳۵ : ۰۰۱۹ : ۵۲ : ۳۱۰۰ : ۲۰ : ۲۹
پنج شنبه۹ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۰۵ : ۵۸۰۶ : ۳۵ : ۱۷۱۳ : ۰۴ : ۴۵۱۹ : ۳۳ : ۳۸۱۹ : ۵۱ : ۰۶۰۰ : ۲۰ : ۱۸
جمعه۱۰ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۰۶ : ۵۹۰۶ : ۳۶ : ۰۳۱۳ : ۰۴ : ۲۶۱۹ : ۳۲ : ۱۴۱۹ : ۴۹ : ۴۱۰۰ : ۲۰ : ۰۶
شنبه۱۱ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۰۷ : ۵۸۰۶ : ۳۶ : ۴۸۱۳ : ۰۴ : ۰۷۱۹ : ۳۰ : ۵۰۱۹ : ۴۸ : ۱۵۰۰ : ۱۹ : ۵۴
یکشنبه۱۲ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۰۸ : ۵۸۰۶ : ۳۷ : ۳۴۱۳ : ۰۳ : ۴۷۱۹ : ۲۹ : ۲۶۱۹ : ۴۶ : ۴۹۰۰ : ۱۹ : ۴۱
دوشنبه۱۳ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۰۹ : ۵۷۰۶ : ۳۸ : ۱۹۱۳ : ۰۳ : ۲۸۱۹ : ۲۸ : ۰۱۱۹ : ۴۵ : ۲۳۰۰ : ۱۹ : ۲۸
سه شنبه۱۴ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۱۰ : ۵۵۰۶ : ۳۹ : ۰۵۱۳ : ۰۳ : ۰۸۱۹ : ۲۶ : ۳۶۱۹ : ۴۳ : ۵۶۰۰ : ۱۹ : ۱۴
چهارشنبه۱۵ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۱۱ : ۵۳۰۶ : ۳۹ : ۵۰۱۳ : ۰۲ : ۴۸۱۹ : ۲۵ : ۱۰۱۹ : ۴۲ : ۲۹۰۰ : ۱۹ : ۰۰
پنج شنبه۱۶ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۱۲ : ۵۱۰۶ : ۴۰ : ۳۶۱۳ : ۰۲ : ۲۷۱۹ : ۲۳ : ۴۴۱۹ : ۴۱ : ۰۱۰۰ : ۱۸ : ۴۶
جمعه۱۷ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۱۳ : ۴۸۰۶ : ۴۱ : ۲۱۱۳ : ۰۲ : ۰۷۱۹ : ۲۲ : ۱۸۱۹ : ۳۹ : ۳۴۰۰ : ۱۸ : ۳۱
شنبه۱۸ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۱۴ : ۴۴۰۶ : ۴۲ : ۰۶۱۳ : ۰۱ : ۴۶۱۹ : ۲۰ : ۵۱۱۹ : ۳۸ : ۰۶۰۰ : ۱۸ : ۱۶
یکشنبه۱۹ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۱۵ : ۴۱۰۶ : ۴۲ : ۵۱۱۳ : ۰۱ : ۲۵۱۹ : ۱۹ : ۲۴۱۹ : ۳۶ : ۳۸۰۰ : ۱۸ : ۰۰
دوشنبه۲۰ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۱۶ : ۳۶۰۶ : ۴۳ : ۳۷۱۳ : ۰۱ : ۰۴۱۹ : ۱۷ : ۵۷۱۹ : ۳۵ : ۰۹۰۰ : ۱۷ : ۴۴
سه شنبه۲۱ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۱۷ : ۳۲۰۶ : ۴۴ : ۲۲۱۳ : ۰۰ : ۴۳۱۹ : ۱۶ : ۳۰۱۹ : ۳۳ : ۴۱۰۰ : ۱۷ : ۲۸
چهارشنبه۲۲ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۱۸ : ۲۷۰۶ : ۴۵ : ۰۷۱۳ : ۰۰ : ۲۲۱۹ : ۱۵ : ۰۲۱۹ : ۳۲ : ۱۲۰۰ : ۱۷ : ۱۱
پنج شنبه۲۳ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۱۹ : ۲۱۰۶ : ۴۵ : ۵۲۱۳ : ۰۰ : ۰۱۱۹ : ۱۳ : ۳۴۱۹ : ۳۰ : ۴۳۰۰ : ۱۶ : ۵۵
جمعه۲۴ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۲۰ : ۱۶۰۶ : ۴۶ : ۳۸۱۲ : ۵۹ : ۳۹۱۹ : ۱۲ : ۰۶۱۹ : ۲۹ : ۱۴۰۰ : ۱۶ : ۳۸
شنبه۲۵ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۲۱ : ۱۰۰۶ : ۴۷ : ۲۳۱۲ : ۵۹ : ۱۸۱۹ : ۱۰ : ۳۸۱۹ : ۲۷ : ۴۵۰۰ : ۱۶ : ۲۰
یکشنبه۲۶ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۲۲ : ۰۳۰۶ : ۴۸ : ۰۹۱۲ : ۵۸ : ۵۶۱۹ : ۰۹ : ۱۰۱۹ : ۲۶ : ۱۷۰۰ : ۱۶ : ۰۳
دوشنبه۲۷ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۲۲ : ۵۶۰۶ : ۴۸ : ۵۴۱۲ : ۵۸ : ۳۵۱۹ : ۰۷ : ۴۱۱۹ : ۲۴ : ۴۸۰۰ : ۱۵ : ۴۵
سه شنبه۲۸ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۲۳ : ۴۹۰۶ : ۴۹ : ۴۰۱۲ : ۵۸ : ۱۴۱۹ : ۰۶ : ۱۳۱۹ : ۲۳ : ۱۹۰۰ : ۱۵ : ۲۷
چهارشنبه۲۹ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۲۴ : ۴۲۰۶ : ۵۰ : ۲۵۱۲ : ۵۷ : ۵۲۱۹ : ۰۴ : ۴۵۱۹ : ۲۱ : ۵۰۰۰ : ۱۵ : ۰۹
پنج شنبه۳۰ شهریور ۱۳۹۶۰۵ : ۲۵ : ۳۴۰۶ : ۵۱ : ۱۱۱۲ : ۵۷ : ۳۱۱۹ : ۰۳ : ۱۷۱۹ : ۲۰ : ۲۱۲۳ : ۴۴ : ۵۱
جمعه۳۱ شهریور ۱۳۹۶۰۴ : ۲۶ : ۲۶۰۵ : ۵۱ : ۵۷۱۱ : ۵۷ : ۱۰۱۸ : ۰۱ : ۴۸۱۸ : ۱۸ : ۵۳۲۳ : ۱۴ : ۳۳