به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

امورمالی

امورمالی شامل :
 • حسابداری اعبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : آن بخش از حسابداری که در جهت فرآیندهای عمرانی درچارچوب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی و موافقتنامه های مبادله شده هر طرح می باشد.
 • حسابداری اعتبارات جاری : آن بخش از حسابداری که در جهت فرآیندهای جاری ومرتبط با اهداف شرکت در آن متمرکز می باشد.
 • حقوق ودستمزد
 • حسابداری انبار و دارائی ثابت
 
اهداف عام حسابداری :

 • پذیرش مسئولیت و اجرا ونظارت بر نحوه صحیح نگهداری اموال ، دارائی ها و مستحدثات سازمان وسایتهای تابعه .
 • نظارت بر تحقق کنترل کیفیت کالا در فرآیند خرید و انبار کالاها.
 • همکاری فعال در تنظیم بودجه سالانه سازمان در ارائه اطلاعات مالی موردلزوم به مقام ذیربط و تأمین اعتبار و درخواست وجه از خزانه وتهیه گزارش های عملکرد بودجه .
 • انجام وظایف ذیحسابی براساس قوانین ومقررات و ضوابط وزارت اموراقتصادی ودارائی.
 • تهیه وتنظیم صورتهای مالی جهت ارائه به هیئت مدیره ودفتر مجامع عمومی شرکت .
 • نظارت به رفع واخواهی های صورتهای مالی و همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی سازمان و ممیزین مالیاتی .
 • تنظیم پاسخ گزارش حسابرسی و ارائه اطلاعات مورد نیاز در جهت حل وفصل مسائل مالی.
 • نظارت بر اخذ و نگهداری ضمانت نامه ها ، حسابهای انتظامی و انجام اقدامات قانونی و اقدام در جهت ابطال وتمدید و اجرای آنها .
 • پیگیری و رفع مسائل مالی از طریق شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط با دفاتر ومعاونت ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارائی ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات ، توانیر و تهیه گزارشهای مورد نیاز.
 • نظارت بر حسن انجام عملیات مکانیزاسیون امورمالی و انجام پیش بینی و تمهیدات لازم
 • نظارت بر حسن گردش نقدینگی در سطح سازمان اعم از ستاد وسایتها.
 • توزیع صحیح و منظم اقلام تدارکاتی به واحدهای عملیاتی در سایتها.
 • نظارت وتهیه قیمت تمام شده کلیه پروژه ها