به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها چیست؟

1-نظامی برای  بهره مندی بیشتر از ظرفیتها و توان فکری و خلاقیت موجود کارکنان در بهبود محصولات، خدمات،فرآیندها و...

2-نظامی برای ایجاد فضای مناسب و پویا برای گسترش یادگیری و خلاقیت در کارکنان و همچنین زمینه سازی برای استقبال و بکارگیری آنها توسط مدیران در سازمان

3-نظامی برای افزایش رضایت شغلی کارکنان از طریق فراهم کردن زمینه مشارکت آنها در اداره سازمان و بهره مندی از مزایای مشارکت

4-نظامی برای افزایش سطح همکاری و همدلی بین مدیران و کارکنان

5-نظامی برای شتاب و استمرار بخشیدن به چرخه بهبود و مبارزه با سکون زندگی در سازمان

6-نظامی برای ارتقا راندمان سازمان (حذف اتلافها،دوباره کاریها، افزایش سود، بهره وری و..)از طریق اجرای پیشنهادها

7-نظامی برای بهبود اطلاع رسانی اقدامهای صورت گرفته توسط افراد و واحدها توسط دیگر واحدها

8-ایجاد بانک اطلاعاتی از اقدامهای بهبود و گسترش و تعمیم آن در سایر بخشهای سازمان