چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی - مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی

کارشناسی

مهندسی مکانیک

رئیس گروه حمایت های فنی و مشاوره در دفتر توسعه فناوری و حمایت های ساتبا فنی به مدت 2 سال
مدیریت دفتر برنامه ریزی انرژی، انفورماتیک و مدیریت اطلاعات سابا به مدت 8 سال
مدیر دفتر استاندارد، دستورالعل ها و آزمایشگاه ملی صرفه جوئی انرژی سابا به مدت 2 سال
مدیر ادارات نمایندگی و رئیس گروه بازیافت در سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) به مدت 8 سال

88377044

88377044

اهم فعالیت دفتر: -تدوین و بررسی طرح های پیشنهادی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی؛ -تدوین و به روز رسانی سند چشم انداز و نظارت بر شاخص های دستیابی به نتایج سند چشم آن؛ -تدوین شاخص های کلان ارزیابی طرح های منتخب، برنامه ریزی و نظارت بر پیشرفت آنها؛ -مدیریت و اجرای طرح های ملی توسعه منابع تجدیدپذیر و بهره وری انرژی؛