به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی - مدیرکل دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
مدیرکل دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی

کارشناسی

مدیریت صنعتی

- مدیرطرح نیروگاه شهید رجایی از تاریخ 15/09/1367 الی 29/12/1372
- مدیر امور مالی مرکز مطالعات انرژی از تاریخ 01/01/1384 الی 29/12/1379
- مدیر امور مالی سازمان بهره وری انرژی (سابا) و معاون ذیحساب از تاریخ 01/01/1395 الی 29/12/1396
- مدیر امور بازرگانی سازمان بهره وری انرژی (سابا) از تاریخ 01/01/1395 الی 29/12/1396
- مدیر کل دفتر امور حقوقی و قراردادها ساتبا از تاریخ 01/01/1397 الی 15/04/1399

88374001

88374005

اهم فعالیت های دفتر: -بررسی مستندات و درخواست های صدور پروانه های احداث، بهره برداری و سایر مجوزهای لازم -صدور پروانه های احداث، بهره برداری و سایر -تمدید، اصلاح، ابطال و نظایر آن در خصوص پروانه ها و مجوزها -تهیه معرفی نامه های موردنیاز برای سازمان های ذیربط ، -بررسی و ارزیابی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت آمار و اطلاعات کمی و کیفی پروانه ها و مجوزها ، -تهیه گزارش های آماری مختلف در خصوص پروانهها و مجوزها ، -پیگیری صورتحساب قراردادهای مربوط به خرید تضمینی برق جهت ارسال به موقع به امور مالی سازمان جهت تسریع در پرداخت ، -دریافت، بررسی و اقدام بر روی تقاضای الکترونیکی ثبت نام برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر