چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی - مدیرکل دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
مدیرکل دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی

کارشناسی ارشد

اقتصاد انرژی

سرپرست دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیر دولتی ساتبا به مدت 5 ماه
رئیس گروه رسیدگی به امور سرمایه گذاران و بررسی صورتحسابهای ساتبا به مدت یکسال
معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای ساتبا به مدت 18 ماه
رئیس گروه رسیدگی به امور سرمایه گذاران ساتبا به مدت یکسال
مجری طرح های بهینه سازی مصرف انرژی سابا به مدت 6 سال
رئیس گروه مدریت مصرف انرزی ساختمان سابا به مدت 8 سال

021-88374001

021-88374005

اهم فعالیت های دفتر: صدور و تمدید پروانه احداث/احداث صادرات/بهره برداری، بررسی و تایید درخواست های ثبت نام و ثبت طرح از طریق سامانه، صدور معرفی نامه برای اخذ مجوزهای سه گانه، انجام استعلام برای صدور پروانه بهره برداری، ارائه گزارشها و آمارهای مورد نظر، رسیدگی و صدور صورتحساب نیروگاه ها، رسیدگی و رفع مشکلات و موانع سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر، ارائه برنامه های چشم انداز توسعه بخش تجدیدپذیر کشور، تهیه سامانه نرم افزاری شامل سرمایه گذاران، توسعه دهندگان و ... بخش تجدید پذیر کشور، تهیه بانک اطلاعاتی شامل دارندگان پروانه احداث، قراردادهای خرید تضمینی برق، بهره برداران و ...