به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

معاونت فنی و مهندسی - مدیرکل دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه
مدیرکل دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

ارزیابی و پتاسنیل سنجی منابع انرژی های تجدید پذیر
نظارت بر اجرای نیروگاه های تجدید پذیر

88377293

88084563

اهم فعالیت دفتر: نظارت بر نیروگاه های تجدیدپذیر و تعیین صلاحیت مشاوران و پیمانکاران