چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

معاونت فنی و مهندسی - مدیرکل دفتر حمایت‌های فنی بهره وری انرژی و استانداردها
مدیرکل دفتر حمایت‌های فنی بهره وری انرژی و استانداردها

کارشناسی ارشد

برق قدرت

کارشناسی ارشد مدیریت مدیریت صنعتی
کارشناسی مهندسی برق قدرت

مدیریت صنعتی

مدیرکل دفتر حمایت های فنی بهره وری انرژی و استانداردها ساتبا از 1399 تا اکنون
رئیس گروه تدوین و نظارت بر استانداردهای بهره وری انرژی ساتبا از 1396 تا 1399
مدیر دفتر بهره وری انرژی در صنایع سابا از 1392 تا 1396
رئیس گروه مدیریت انرژی در صنایع سابا از 1388 تا 1392
کارشناس گروه مدیریت انرژی در صنایع سابا از 1379 تا 1388

88084686

88084686

88085006-9

297

اهم فعالیت های دفتر: -بررسی و مطالعه گزارش های بین المللی در خصوص سیاست ها، راهبردها، برنامه ها و اقدامات کشورهای توسعه یافته در حوزه بهره وری انرژی ، - بررسی وضعیت تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی کشور و مطالعه فرصت های صرفه جویی انرژی در بخش های عرضه و تقاضای انرژی ، - بررسی، تدوین، تدقیق و بازنگری قوانین، مقررات و آیین نامه های مرتبط با بهره وری انرژی و تهیه راهبردها و برنامه های حوزه بهره وری انرژی ، - مشارکت در آموزش، آگاه سازی، اطلاع رسانی و انتشار دانش بهینه سازی انرژی، - تدوین، بازنگری، نظارت و پایش اثربخشی اجرای استانداردهای بهره وری انرژی و تدوین دستورالعمل ها و استانداردهای انرژی های تجدیدپذیر ، - حمایت از حضور بخش خصوصی با محوریت ایجاد ساز و کار توسعه فعالیت شرکت‏ های خدمات انرژی ، - حمایت های فنی، تسهیل گری و اجرای پروژه های نمونه بهینه سازی مصرف انرژی ،