به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات - مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی