چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات - مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی
مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی

کارشناسی ارشد

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

متصدی امور بانکی بانک توسعه تعاون
کارشناس اقتصادی بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه مپنا
کارشناس مدیریت پروژه شرکت مادرتخصصی برق حرارتی
رئیس گروه توسعه ابزارهای مالی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان ساتبا
سرپرست دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان ساتبا
مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان ساتبا

021-88084099

021-8808500

340

اهم فعالیت های دفتر: -تبادل موافقت نامه‌های جاری و تملک دارایی سرمایه ای با سازمان برنامه و بودجه کشور، -توسعه ابزارهای مالی در جهت پیشبرد اهداف سازمان