چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات - مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی
مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی

کارشناسی ارشد

مدیریت ساخت

لیسانس عمران- آب، از دانشگاه تبریز
فوق لیسانس مهندسی عمران- مدیریت ساخت

عمران

رئیس اداره نظارت مدیریت مهندسی، رئیس گروه رسیدگی ، مدیر رسیدگی به قراردادها در سازمان آب و برق خوزستان
رئیس گروه پیاده سازی نظام فنی و اجرایی، رئیس اداره قراردادها و مدیر امور بازرگانی در سانا
معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادها، مدیر کل تدوین وتسهیل مقررات در ساتبا

88084648

88084648

88085006-9

231

اهم فعالیت های دفتر: تهیه و ابلاغ قراردادهای خرید برق تضمینی، تهیه تغییر مقادیرها، الحاقیه ‎ها و اصلاحیه‌ها، برگزاری مناقصه های داخلی و بین المللی، برگزاری مزایده‌ها، رسیدگی به کلیه کارهای حقوقی سازمان