چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات - معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مدیریت MBA از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

مدیریت MBA

معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ساتبا از 14/04/1399 تا اکنون
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ساتبا از 19/12/1398 تا 14/04/1399
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه ساتبا از 01/01/1396 تا 19/12/1398
مدیر دفتر برنامه و بودجه سانا از 01/01/1380 تا 01/01/1396

88363527

88368756