چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی - مدیر اداره کل مالی و ذیحسابی