به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی - مدیر اداره کل مالی و ذیحسابی
مدیر اداره کل مالی و ذیحسابی

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

رییس اداره حسابداری
مدیر مالی و ذیحساب

88368755

88368755

88085006-9

380

اهم فعالیت دفتر: اعمال نظارت و هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی ، نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ، نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور