چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی - مدیر اداره کل امور اداری و پشتیبانی
مدیر اداره کل امور اداری و پشتیبانی

کارشناسی ارشد

کارشناس ارشد مدیریت مالی

کارشناس علوم اقتصادی (بازرگانی)


مدیریت مالی

- مدیرنظام فنی اجرایی
- مدیر امور بازرگانی

88370008

88370008

اهم فعالیت دفتر: -برنامه ریزی و اجرای کلیه امور کارگزینی و نظام پرداخت کارکنان سازمان از قبیل انتصاب، ارتقاء، انتقال و ماموریت، مرخصی و کارکرد -برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور رفاهی، بیمه و حفظ و نگهداری اموال، تاسیسات و آسانسور و ساختمان ها، خوردوهای سازمانی و سایر خدمات عمومی سازمان