به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع گرایش سیستم وبهره وری

مشاور منابع انسانی ومدیرکل امور اداری وپشتیبانی وزارت صمت
مدیرکل اموراداری وپشتیبانی وزارت نیرو
معاون منابع انسانی وتوسعه مدیریت شرکت مادر تخصصی آبفای کشور
مشاور معاونت حقوقی ،امورمجلس وپشتیبانی وزارت نیرو
معاون امور اداری وپشتیبانی شرکت سانا
عضو ودبیر مجمع مدیران کل منابع انسانی قوای سه گانه

88086863

88086863

88085006-9

243

اهم فعالیت های دفتر: -تدوین واجرای سیاست های کلی توسعه منابع انسانی وپشتیبانی سازمان -انجام امور جذب ونگهداشت نیروی انسانی -تدوین واجرای برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی سازمان -پیاده سازی واستقرار نظام های مدیریتی نوین -تدوین واجرای برنامه های دولت الکترونیک -طراحی واستقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -انجام امور جذب منابع مالی ونظارت وثبت اسناد حسابداری