چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

دفتر حراست و امور محرمانه - مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه
مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه

کارشناسی ارشد

88362161

88576064

88085006

325-326

اهم فعالیت دفتر: انجام امور حراستی و حفاظتی سازمان اعم از حفاظت پرسنل، حفاظت فیزیکی و حفاظت فناوری اطلاعات