چارت سازمانی و ارتباط با مدیران

حوزه ریاست - مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

کارشناسی ارشد

مدیریت محیط زیست

رییس گروه تنظیم مقررات سانا

معاون اموربرنامه ریزی و توسعه سانا

مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل ساتبا

مدیر کل دفتر حوزه ریاست، امور بین الملل و روابط عمومی ساتبا


88086737

88086737

اهم فعالیت دفتر: راهبری امور روابط عمومی، اطلاع رسانی، ترویج و آگاه سازی در حوزه های ماموریتی سازمان ، - راهبری توسعه ارتباطات و همکاری های بین المللی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، از طریق ارتباط با بخش های دولتی، عمومی و خصوصی خارجی و سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتبط ، - مدیریت ارتباطات و ساماندهی امور حوزه ریاست سازمان و تعاملات داخل سازمانی بخش های مختلف سازمان با دفتر ریاست و شخص معاون محترم وزیر و رئیس سازمان