به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

دفتر بودجه و کنترل پروژه

دفتر بودجه و کنترل پروژه از جمله دفاتر تحت نظارت معاونت برنامه ریزی و توسعه بوده و از اهم وظایف این دفتر می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 • همکاری در تهیه برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و نظارت بر عملکرد برنامه
 • تشکیل جلسه توجیهی برای تهیه و تدوین بودجه سالیانه و شرکت در جلسات کارشناسی بودجه
 • اجرای دقیق و منظم برنامه ها و ارائه گزارشهای لازم
 • تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی و سرمایه ای و جاری شرکت و تهیه گزارشات عملکرد بودجه جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
 • اجرای نظامنامه و دستور العمل بودجه جهت تهیه بودجه عملیاتی با مشارکت سایر واحدها
 • تدوین دستور العمل ها و ضوابط لازم در چارچوب مقررات و آئین نامه های مصوب بودجه
 • تهیه و تلفیق بودجه پیشنهادی و تنظیم جدول تقسیم اعتبارات طرحها بر اساس سیاستها
 • اجرای بودجه واحدها و نظارت بر اجرای صحیح بودجه
 • تدوین شاخصها و معیارهای تدوین برنامه و بررسیهای تطبیقی و اجرای آن
 • ارائه راه حلها و پیشنهادات جهت اصلاح بودجه در موارد لزوم
 • نظارت بر کنترل سیکل تأمین اعتبار مطابق با سرفصلهای بودجه و جمع بندی صورت وضعیت ها و کنترل عملیات
 • کنترل و تحلیل بودجه در مقاطع زمانی کوتاه مدت جهت اصلاح انحراف عملکرد از بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات هزینه و درآمد و ارائه راهکار جهت به حداقل رساندن انحرافات
 • پیگیری به منظور بهره گیری از اعتبارات سایر منابع
 • دریافت دستور العملها و مقررات مربوط به فعالیتها و مسئولیتها از مراجع و مقامات مسئول
 • تدوین شاخصها و معیارهای تدوین برنامه و بررسیهای تطبیقی و اجرای آنها
 • تهیه گزارشات تحلیلی و مقایسه ای از هزینه عملیات ، پروژه ها ، طرحهای مختلف و تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده برای برآورد هزینه پروژه ها
 • بررسی دقیق فعالیت های شرکت و جمع آوری اطلاعات از این فعالیت ها بمنظور ارائه به مدیریت
 • تکمیل فرمهای تنظیم بودجه
 • انجام عملیات مربوط به تهیه بودجه سالیانه شرکت شامل جمع آوری، ثبت و بررسی اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد سالهای منجر به سال تهیه بودجه ، ترازنامه و چگونگی فعالیتهای آن و نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای
 • پیش بینی درآمد و برآورد هزینه پروژه ها و طرحهای مختلف و تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده
 • تهیه درخواست تخصیص و پیگیری امور مربوط به جذب اعتبارات با هماهنگی ذیحسابی
 • بررسی و کنترل اعتبارات درخواست واحدها و تشکیل جلسات به منظور بررسی و اصلاح اقلام بودجه و تکمیل فرمهای مربوطه
 • تهیه بودجه شرکت با توجه به تصمیمات ، دستور العمل ها و ضوابط مربوط به تهیه و تنظیم بودجه
 • جمع بندی صورت وضعیت ها و کنترل عملیات فیزیکی و پیشرفت مالی طرحها به منظور تهیه گزارشهای عملکرد پروژه های عمرانی جهت جذب اعتبارات تخصیص یافته از محل درآمدهای عمومی و سایر منابع
 • تامین اعتبار اسناد جاری و سرمایه ای و کنترل اعتبارات بر اساس بودجه مصوب
 • تهیه گزارش از وضعیت بودجه جاری و ارائه گزارش مربوط به نحوه پیشرفت کار طرحهای عمرانی و تعیین قیمت تمام شده و تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز
 • ابلاغ بودجه واحدها و نظارت بر اجرای صحیح آن
 • تحلیل انحرافات عملکرد از بودجه مصوب و کنترل انحرافات
 • انجام اقدامات لازم جهت اصلاح بودجه در موارد لازم
 • تهیه گزارشات پیشرفت از فعالیتهای پروژه های در دست انجام
 • بررسی و تسهیم بهینه اعتبارات دریافتی برای اجرای پروژه های در دست انجام
 • همکاری در تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه های و پایش و بروز رسانی برنامه های مربوطه
 • تهیه و بروز رسانی بانکهای اطلاعاتی از آمار و فعالیتها انجام شده در خصوص انرژی های تجدیدپذیر از جمله ظرفیت و تولید نیروگاههای منصوبه