به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

گروه مطالعات استراتژیک و اقتصادی

گروه مطالعات استراتژیک و اقتصادی:
 
 • جمع‌آوریآخرین اطلاعات روز معتبر اقتصادی در مورد انرژی تجدیدپذیر در دنیا
 • تعیین تعرفه خرید تضمینی برق و تعدیل آن برای هر یک از فن آوری های انرژی تجدیدپذیر
 • مطالعات اقتصادی بر روی انواع انرژیهای تجدیدپذیر با سناریوهای مختلف و آخرین اطلاعات واصله در کاربردهای متفاوت
 • آنالیز اقتصادی پروژه های اتمام یافته سازمان و تهیه گزارشات دقیق اقتصادی مستند بر واقعیتها و تجربه های حاصله
 • برقراری ارتباط با مراکز معتبر مطالعات اقتصادی انرژی داخلی و خارجی
 • نظارت و ارائه گزارش در خصوص بخش اقتصادی گزارشات امکان سنجی پروژه های سازمان
 • نظارت بر حسن انجام پروژه های مطالعات استراتژیک در زمینه های سیاست گذاری، تکنولوژی و ... انرژیهای تجدیدپذیر که توسط مشاور ذیصلاح انجام می شود.
 • تهیه و تدوین سیاستهای سازمان جهت ارائه برنامه‎های 5 ساله با توجه به برنامه استراتژیک سازمان
 • بررسی و ارائه به موقع پیشنهادات کارشناسی در زمینه بهینه نمودن و یا بازنگری و تکمیل مطالعات استراتژیک در صورت لزوم مطابق با تغییرات محیطی، داخلی، فرصتها، تهدیدها و یا سایر عوامل مؤثر
 •  جمع آوری تجارب کشورهای موفق در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در زمینه قوانین و استانداردهای مورد عمل
 • مطالعه و بروز رسانی برنامه‎های استراتژیک سازمان و ارائه گزارش وضعیت و عدم تطابق ها
 • شرکت در جلسات، هماهنگی و کلیه همکاریهای مربوطه در خصوص مراحل تدوین برنامه‎ها و اهداف استراتژیک سازمان
 • شرکت در جزئیات مراحل تدوین برنامه‎های استراتژیک در جهت پروژه‎های در دست اقدام سازمان
 • مطالعه سیاستهای انرژی سایر کشورها و تهیه گزارش خلاصه در ارتباط با انرژیهای نو
   
بخش آموزشهای تخصصی :
 • تهیه برنامه ریزی آموزشی با رعایت کامل مصوبات و دستورالعمل های وزارت نیرو با استفاده از روشهای علمی و شیوه های مناسب آموزشی
 • تشکیل مستمر کمیته های علمی و گروههای آموزشی با هدف ارتقاء کیفیت آموزش
 •  نظارت بر تشکیل کارگاه های آموزشی جهت تامین نیازهای آموزشی و اعضای کمیته علمی برنامه ها در خصوص روشهای فعال آموزشی با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه
 •  پیگیریجهت جمع آوری برنامه های تفضیلی گروههای سازمان پس از تایید مدیر گروه ها و مطابقت انها با برنامه ها جهت اجرای برنامه ها وتحویل جهت اجرا
 •  پاسخگویی در زمینه قانون آموزش
 • برنامه ریزی در زمینه انتخاب و دعوت از استادان و مربیان خارجی و داخلی و تهیه جدول برنامه ریزی دوره های مختلف
 • تهیه تقویم آموزشی تخصصی برای هر یک از حوزه های انرژِیهای نو
 •  برنامه ریزی و همکاری با دانشگاهها و موسسات علمی داخلی جهت تاسیس و راه اندازی رشته های مورد لزوم انرژی های تجدیدپذیر در مقاطع مختلف
 •  هماهنگی جهت شرکت مدیران و کارشناسان سانا در کنفرانسها و سمینارها و کارگاههای آموزشی داخلی و خارجی