به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

از آنجائیکه مواد حاصل از پیرولیز شامل قطران، روغن های آلی و گازها هستند می توان واکنش های دیگری را برای تجزیه هرچه بیشتر این مواد به سیستم اضافه کرد. یکی از روش های معمول در این زمینه اضافه کردن بخار به راکتور پیرولیز برای افزایش تولید گاز مصنوعی است. در این مرحله قطران موجود در راکتور با بخار آب واکنش داده و تولید گاز مصنوعی متشکل از هیدروژن و متان می کند. در شکل زیر شمای کلی از فرآیند پیرولیز با بخار نشان داده شده است.
ظرفیت کارخانه های پیرولیز پسماند به 200 تن در روز می رسد و در سیستم های پیرولیز با بخار ظرفیت 165 تن در روز نیز گزارش شده است.
زیست توده8     شمای کلی تولید برق روش پیرولیز با بخار آب

مواد ورودی به سیستم پیرولیز باید مواد آلی باشند، لذا جداسازی مواد غیر آلی در ابتدا ضروری است. همینطور برای بهبود عملکرد، خرد سازی پسماند توصیه می شود. جهت افزایش ظرفیت حرارتی نیز گاهی عمل خشک سازی برای رساندن رطوبت پسماند به 25% انجام می شود. کارخانجات پیرولیز معمولاً ورودی پسماند با ارزش حرارتی 5000 کیلو ژول بر کیلوگرم به صورت خود کفا کار می کنند. امکان استفاده از ورودی‌ها با ارزش حرارتی تا 2000 کیلوژول بر کیلوگرم به شرط استفاده از سوخت کمکی وجود دارد.
مواد بر جامانده از فرآیند پیرولیز علاوه بر قطران و روغن های آلی خاکستری است که به طور معمول می تواند در یک محل دفن مواد غیر خطرناک دفن گردد.