به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

اساس این فرآیند مشابه فرآیند آتشکافت است اما اولویت به تولید گاز داده شده و عمل گرمادهی تا تخریب و تجزیه حداکثر مواد خام ادامه می یابد. در این فرآیند یک ماده اضافی به نام عامل گازساز نیز وارد راکتور میشود. این عامل میتواند اکسیژن ، هوا، بخار، هیدورژن، متان یا هلیم باشد.
در گازی کردن با هوا، مقدار هوا همواره کمتر از آن مقداری است که از دید نظری برای سوختن کامل مواد خام لازم است. هر چه نسبت هوای ورودی به هوای مورد نیاز کمتر باشد ارزش گرمایی گاز تولید شده بیشتر خواهد بود. معمولا نسبت را بین 2/0 تا 3/0 در نظر می گیرند.

زیست توده9

تکنولوژی های گازسازی:
- گازسازی ساده
- پیرولیز- گاز سازی
- گازسازی پلاسما