به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مزایای هضم بی هوازی
توسعه یک سیستم مدیریت زباله پاک و سالم به لحاظ بهداشتی
استفاده از بیوگاز به عنوان یک منبع انرژی جایگزین
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با ممانعت از انتشار گاز دفنگاه
کنترل بو و آلودگی حاصل از زباله ها و پسماندها
کنترل ویروس ها و باکتری های بیماریزا (پاتوژن ها)
هزینه پایین راهبری سیستم
تولید و فروش فیبر و کود مایع
تنوع تجارت روستائی