به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

لاگن سرپوشیده
لاگن های بی هوازی با پوشش خاصی پوشانده شده اند و در محدودة سرمادوست یا دمای محیط بهره برداری میشوند. سرعت هضم در داخل لاگن ها تحت تأثیر تغییرات دمایی فصلی است. با توجه به پایین بودن دمای محیط، سرعت هضم نیز در این لاگن ها پایین است. در مناطق گرم و نزدیک خط استوا با توجه به بالا بودن دمای محیط، سرعت هضم در لاگن های بی هوازی قابل ملاحظه است.

زیست توده 19