به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

هاضم حرارتی فازی شده

برای افزایش سرعت هضم و همچنین نابودی بیشتر پاتوژنها و کاهش زیادتر مواد جامد از هاضمهای متوالی با حرارت فازی شده استفاده میشود. بدین صورت که هاضم اول در دمای 55 درجه کنترل شده و دارای زمان ماند کمی است در ادامه دمای هاضم دوم 35 حفظ شده و زمان ماند بیشتری در اختیار مواد آلی قرار می گیرد.

زیست توده 27