به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

هاضم بی‌هوازی تماسی
این نوع هاضم‌ها در واحدهای تصفیه فاضلاب شهری و به منظور تخمیر بی‌هوازی لجن به جا مانده از فرآیندهای هوازی به کار برده می‌شود. زمان ماند مواد در این نوع هاضم‌ها نسبتاً کم و معمولاً بین 20-10 روز می‌باشد، در هاضم‌های بی‌هوازی تماسی سعی می‌گردد از طریق نصب حوضچه‌های ته نشینی بعد از هاضم، بخشی از لجن تخمیری را غلیظ نموده و در نتیجه باکتری های خارج شده از هاضم را از طریق برگشت دوباره لجن، به داخل راکتور عودت داده می شود.
هاضم‌های بی‌هوازی تماسی در ابتدا برای پساب کارخانه بسته بندی گوشت با بارآلودگی 1/6 گرم در لیتر BOD با زمان ماند 12 ساعت و در دمای 35 درجه سلسیوس به کار برده شدند. راندمان بالای حذف بارآلودگی که به 95% می‌رسید باعث گردید تا از این نوع هاضم‌ها برای تصفیة پساب سایر صنایع و از جمله صنایع غذایی استفاده شود.

زیست توده 24