به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

منابع زیست توده با فن آوری های مختلف تولید انرژی، به صورت های مختلف انرژی نظیر برق، حرارت و سوخت تبدیل می گردند. فن آوری های تولید انرژی به دو دسته کلی تقسیم می شود.

1- فن آوری های گرما شیمیایی :
این فن آوری ها با گرما دادن به زائدات زیستی در حضور یا عدم حضور عوامل کمکی، انرژی تولید می کنند. انرژی تولید شده می تواند به صورت انرژی گرمایی یا انرژی ثانویه باشد که از فرآورده های انرژی زا بدست می آید مانند سوخت های جامد، مایع یا گاز که می توانند به انرژی جنبشی یا الکتریسیته تبدیل شوند. عوامل کمکی در این فن آوری ها می تواند بخار، هوا، اکسیژن، هیدروژن و مواد جامد باشند. مهمترین فن آوری های گرما شیمیایی عبارتند از:
• احتراق مستقیم (Direct Combustion)
• آتشکافت یا پیرولیز (Pyrolysis)
• گازی سازی (Gasification)

2 - فن آوری های بیو شیمیایی:
در این فن آوری ها، تولید کننده انرژی فرآورده هایی هستند که بوسیله عمل سوخت و ساز موجودات زنده پدید آمده و به خاطر داشتن ارزش گرمایی بالا به عنوان سوخت به کار می روند. گاز متان و الکل اتیلیک (اتانول) از مهمترین فرآورده های اینچنینی می باشند. بدین ترتیب مهمترین فرایندهای بیو شیمیایی عبارتند از:
• هضم بیهوازی (Anaerobic digestion)
• تخمیر الکلی (Alcoholic fermentation)

 

احتراق مستقیم  فن آوری های پیرولیز(آتشکافت) گازی سازی زباله سوزی هضم بی هوازی و تولید بیوگاز