به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

        طرح برق رسانی به 360 خانوار روستایی

 

نام استان

نام شهرستان

نام روستا

تعداد سامانه فتوولتائیک نصب شده (با ظرفیت 1 کیلووات)

تاریخ اجرا

قزوین

کوهین

آسیابر

2

1385

قزوین

کوهین

چوبدر

3

1385

قزوین

تاکستان

قازان داغی

12

1385

قزوین

تاکستان

سیچانلو

5

1385

قزوین

محمدیه

امامزاده اسحاق

2

1385

زنجان

ماهنشان

لهجبین

5

1385

گیلان

فومن

سید آباد

2

1385

بوشهر

برازجان

انارستان

6

1386

بوشهر

برازجان

باغ تاج

17

1386

قزوین

کوهین

ککجین دره

1

1386

قزوین

کوهین

موملی

1

1386

کردستان

بیجار

امام زاده حمزه عرب1

1

1386

یزد

اردکان

مسجد

1

1387

لرستان

الیگودرز

دره چین

22

1388

خوزستان

ایذه

تلخاب خسروی

31

1388

لرستان

الیگودرز

پز علیا

34

1389

لرستان

الیگودرز

پز وسطی

24

1389

لرستان

الیگودرز

پز سفلی

20

1389

خوزستان

لالی

لودن

12

1389

خوزستان

ایذه

باریان

8

1389

خوزستان

ایذه

سید خدر

18

1389

مازندران

کیاسر

کجیرستان

5

1389

مازندران

کیاسر

امامزاده علی

1

1389

مازندران

نکا

امامزاده ابراهیم

2

1389

اردبیل

خلخال

تازه کند-گندم آباد

9

1389

اردبیل

اردبیل

چراپا

9

1389

اردبیل

گیوی-کوثر

اصفهاباد

2

1389

اردبیل

خلخال

آق سو

5

1389

اردبیل

خلخال

رکن آباد

1

1389

فارس

نور آباد

قزمزاری

15

1389

فارس

نور آباد

نزاع

15

1389

کرمان

جیرفت

گمین و توت

16

1390

مجموع ظرفیت نصب شده

307 کیلووات

 

   پرداخت هزینه های نصب سامانه های فوتولتائیک مطابق بند "ز" تبصره 9 بودجه کل کشور به شرکت های برق منطقه ای یا شرکت های توزیع نیروی برق درسال 1392 مطابق جدول زیر

 

شرکت

محل نصب

ظرفیت نصب شده (کیلووات)

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

مشترکین

115

مساجد و مدارس

80

شرکت توزیع نیروی برق البرز

مساجد و مدارس

45

شرکت توزیع استان اصفهان

مساجد و مدارس

265

مشترکین

85

شرکت توزیع شهر اصفهان

مشترکین

255

مساجد و مدارس

200

شرکت توزیع برق تبریز

مساجد و مدارس

75

شرکت توزیع تهران بزرگ

نهادهای حکومتی

375

مدارس و مساجد

75

مشترکین

50

شرکت توزیع نیروی برق چهار محال بختیاری

مشترکین

110

شرکت توزیع استان خوزستان

مشترکین

220

مساجد و مدارس

240

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

مشترکین

53

مساجدومدارس

158

شرکت توزیع خرسان شمالی

مشترکین

25

توزیع خراسان رضوی

مساجد و مدارس

180

شرکت توزیع نیروی برق زنجان

مدارس و مساجد

85

مشترکین

20

شرکت توزیع نیروی برق سمنان

مساجد و مدارس

44

شرکت توزیع سیستان و بلوچستان

مشترکین

140

مساجد و مدارس

70

شرکت توزیع نیروی برق شیراز

مساجد و مدارس

85

مشترکین

150

شرکت توزیع فارس

مشترکین

90

مساجد و مدارس

80

شرکت توزیع قزوین

مشترکین

50

مساجد و مدارس

70

شرکت توزیع برق استان قم

مساجد و مدارس

60

مشترکین

10

شرکت توزیع استان کردستان

مشترکین

10

مساجد و مدارس

75

شرکت توزیع استان کرمانشاه

مشترکین

80

مساجد و مدارس

150

شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان

مشترکین

35

مدارس و مساجد

145

شرکت توزیع نیروی برق شمال  کرمان

مدارس و مساجد

145

مشترکین

154

شرکت توزیع نیروی برق گیلان

مشترکین

40

شرکت توزیع نیروی برق لرستان

مشترکین

20

شرکت توزیع برق استان مرکزی

مساجد و مدارس

170

 

مشترکین

27

شرکت توزیع برق استان مازندران

مساجد و مدارس

145

 

مشترکین

45

شرکت توزیع نیروی برق مشهد

مشترکین

196

مدارس و مساجد

130

توزیع استان همدان

مساجد و مدارس

100

مشترکین

20

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

مدارس و مساجد

130

مشترکین

20

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

مساجد و مدارس

260

مشترکین

142

شرکت برق منطقه ای آذربایجان

ساختمان برق منطقه ای

70

شرکت برق منطقه ای اصفهان

ساختمان برق منطقه ای

150

شرکت برق منطقه ای تهران

مشترکین

5

برق منطقه ای خراسان

ساختمان برق منطقه ای

275

مشترکین

470

شرکت برق منطقه ای استان سمنان

ساختمان برق منطقه ای

80

شرکت برق منطقه ای سیستان

ساختمان برق منطقه ای

100

شرکت برق منطقه ای زنجان

ساختمان برق منطقه ای

100

برق منطقه ای غرب

ساختمان برق منطقه ای

80

شرکت برق منطقه ای کرمان

ساختمان برق منطقه ای

20

شرکت برق منطقه ای گیلان

ساختمان برق منطقه ای

21

شرکت برق منطقه ای مازندران

ساختمان برق منطقه ای

80

شرکت برق منطقه ای هرمزگان

ساختمان برق منطقه ای

88

برق منطقه ای یزد

ساختمان برق منطقه ای

140

مشترکین

21

مجموع ظرفیت نصب شده (مگاوات)

7,498

 

 

   پرداخت هزینه های نصب سامانه های فوتولتائیک مطابق بند "ز" تبصره 9 بودجه کل کشور به شرکت های برق منطقه ای یا شرکت های توزیع نیروی برق درسال 1393 مطابق جدول زیر

 

نام شرکت توزیع نیروی برق

 ظرفیت نصب شده  (کیلووات)

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

55

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

28

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

9

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

50

شرکت توزیع نیروی برق شهر مشهد

122

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان

60

شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی

60

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

64

شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

14

شرکت توزیع نیروی برق کردستان

47

شرکت توزیع نیروی برق برق بوشهر

14

مجموع ظرفیت نصب شده (کیلووات)

523