به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

پراکندگی و مقادیر منطقه ای کل ظرفیت نصب شده توربین های بادی در کشور تا انتهای سال 92 

 مهندسی